BIOMEDIA

VAD ÄR BIOMEDIA?

Biomedia är en miljövänlig filterteknik som passivt renar ut lösta föroreningar effektivare och billigare än alla andra filterlösningar på marknaden. Filtret är dessutom lätthanterligt och fungerar länge utan tidskrävande filterbyten.

Tar bort tungmetaller och organiska föreningar

Det specialframtagna filtermedia som används i Biomediafiltren renar effektivt bort det som i dagligt tal kallas tungmetaller – exempelvis koppar, bly, zink och arsenik. Det filtrerar även ut olika organiska föreningar – allt från oljebaserade till klorerade föroreningar. Det innebär att Biomedia renar ut de flesta miljögifter.

Specialbehandlat kol

I Biomedia används ett specialframtaget filtermedia som producerad från träsly och som genom en särskild upphettningsprocess får en väldigt stor ytarea. Biomedia liknar aktivt kol, men har en annorlunda ytkemi. Denna ger en hög förmåga att sorbera och binda in de ämnen som behöver renas ut.

99.9 % reningseffektivitet

I flertalet projekt uppnår Biomedia en reningsgrad på upp till 99.9 procent. Reningseffektiviteten kan dock variera, bland annat beroende på hur hög startkoncentrationen av föroreningen är samt andra specifika vattenkvalitetsparametrar.

10 gånger effektivare än andra filter

Biomedia-filtret är väldigt effektivt. Vi har genomfört flera studier där den visats ge en bättre rening än andra filtermedia, exempelvis aktivt kol eller jonbytare, för alla undersökta föroreningar. Generellt sett är Biomedia 10 gånger effektivare än aktivt kol, men för enskilda föroreningar kan reningsgraden bli 100 gånger högre.

200 l/min – 5 gånger högre flöde

Biomediafiltret levereras som standard i filtermoduler med en storlek på ungefär 1 kubikmeter. Varje filtermodul har kapacitet att rena ungefär 150 till 200 liter per minut, beroende på föroreningshalter i ingående vatten. Studier har visat att detta är ett fem gånger högre flöde jämfört med vad som kan uppnås för aktivt kol. Ett så högt flöde är till stora fördelar i branscher där man behöver processa stora mängder vatten snabbt.

Enkel att använda

Eftersom lösningen är uppbyggd kring enkel teknik kräver den inte några specialkunskaper. Efter en kort genomgång kan vem som helst handhava filtret.

Fungerar utan tidskrävande filterbyten

Eftersom Biomedia inte är trycksatt så pressas eventuella partiklar inte in i filterkuddarna. Istället hamnar partiklarna ovanpå, vilket gör att de enkelt kan borstas eller tvättas bort. På så sätt räcker filtret länge, utan de tidskrävande filterbyten som andra lösningar på marknaden kräver.

Dessutom används Biomedia ofta som ett andra reningssteg efter Kitosan, vilket innebär att de flesta partiklar aldrig ens når fram till Biomediafiltret.

Låg energiförbrukning

Eftersom filtret inte är trycksatt och endast använder gravitationen så kräver lösningen väldigt lite energi.

Använt filter = supergödning och koldioxidsänka

Om använda Biomedia-filter inte innehåller miljöfarliga ämnen så kan de användas som fyllnadsmaterial. De blir då även utmärkta som odlingsmedium eftersom de tillför näring, förhindrar näringsläckage och utgör en bra miljö för mikrober och mykorrhiza. I USA används materialet exempelvis till att odla tomater, vilka blir extra stora tack vare den tillförda näringen.

Biomedia är även en kolsänka eftersom det är stabilt i tusentals år och inte utsöndrar koldioxid, samtidigt som den förhindrar utsläpp av andra växthusgaser. Så även i de fall filtermediet behöver deponeras på grund av höga halter miljöfarliga ämnen gör det nytta.

Så funkar Biomedia

  1. Orent vatten pumpas till BioMedia filtren.
  2. Vattnet gravitationsfiltreras genom filtermodulerna för rening av både partiklar och lösta föroreningar.
  3. Renat vattnet leds ut från botten av filtren -ofta med reningseffektivitet på upp till 99.9 procent.

Skriv till oss!

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747