Avfallsanläggning

AVFALLSANLÄGGNINGAR Förstudie tillsammans med swerock Pågående uppdrag för rening av dagvatten på en mottagningsanläggning för byggavfall i Malmö. I ett första steg installerades ett pilotsystem med kapacitet för rening av ca 10 – 15 l/s (36 – 54 m3/h). Nästa steg är...

Processvatten

PROcessvatten Förstudie Pågående uppdrag som syftar till att ta fram förslag på rening av processvattnet från beställarens skifferbearbetnings- verksamhet. Vattnet innehåller stora mängder finmaterial från sågning och fräsning av skiffer. I uppdraget ingår bl.a. att...

Gnistängstunneln

GNISTÄNGSTUNNELN RENING AV VATTEN FRÅN TUNNELTVÄTT På uppdrag av  Tyréns AB har Swedish Hydro Solutions fått i uppdrag att lämna förslag på lämpliga reningsalternativ av det vatten som skapas under tvättprocessen av Trafikverkets tunnlar. I uppdraget ingick att samla...