Select Page

Alingsås, 2023-05-29

Brunnsfilter för dagvattenbrunnar​

Swedish Hydro Solutions brunnsfilter kan användas för rening av både suspenderat material, tungmetaller, olja och organiska föroreningar. Filtret kan även användas för att snabbt och effektivt rena släckvatten samt PFAS.

Brunnsfiltret består av en filterinsats av geotextil i form av en ”häxhatt”. Denna monteras enkelt, på några få minuter, i gatubrunnen. Filterinsatsen samlar sediment som med vatten förs ner i brunnen. Detta förbättrar både vattenkvalitet och bidrar till att vattenledningsnätet inte sätts igen av sediment.

I filterinsatsen finns även möjlighet att placera nätpåsar med BioMedia®, ett effektivt filtermedia för rening av tungmetaller, olja och organiska föroreningar. För ytterligare oljerening kan även en påse med oljeabsorbent läggas till i filterinsatsen.

Brunnsfilter för rening av släckvatten och PFAS

BioMedia® ger god rening av PFAS, vilket gör att Swedish Hydro Solutions brunnsfilter även kan användas vid rening av släckvatten, till exempel efter en bilbrand.

Ett test för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), anordnat av WIN Guard, visade hur effektivt BioMedia® renar bort miljögifter från vatten som använts till att släcka bränder. Testet visade på högeffektiv rening av både PFAS, organiska föroreningar och tungmetaller. För till exempel koppar, nickel och zink uppnåddes mer än elva gånger mer effektiv rening jämfört med de övriga reningstekniker som utvärderas under testet.

Under testdagarna hos MSB i Revinge, förevisade Swedish Hydro Solutions även just vårt brunnsfilter som ett möjligt sätt att enkelt få vattenrening på plats efter en brand. Många av deltagarna uttryckte ett tydligt intresse för en smidig lösning som också går att montera och få på plats snabbt.

BioMedia® produceras av trämaterial som genom en särskild upphettningsprocess får en mycket stor ytarea och en ytkemi som fungerar annorlunda jämfört med vanligt aktivt kol. Denna ytkemi ger en högeffektiv förmåga att sorbera och binda in de ämnen som behöver renas ut.

Ett stort antal andra applikationer

Swedish Hydro Solutions brunnsfilter kan användas av många olika kunder och för en stor rad olika applikationer. Genom att montera brunnsfilter i gatubrunnar kring byggarbetsplatser, kan ledningsnät skyddas från igensättning av suspenderat material. Industriell aktivitet på hårdgjorda ytor kan ge upphov till förhöjda halter tungmetaller och kring till exempel bensinstationer kan brunnsfilter hjälpa till med rening av olja och andra kolväten.

Ett så litet filter som en brunnsinsats kommer dock såklart inte kunna leverera lika god rening som ett av Swedish Hydro Solutions designade reningssystem. Men för vissa typer av applikationer och projekt är våra brunnsfilter helt klart en praktisk och bra lösning.

Under de senast sju åren har Swedish Hydro Solutions brunnsfilter använts i ett flertal projekt med gott utfall och signifikanta reningsresultat. Kontakta oss gärna för mer information om våra brunnsfilter och övriga vattenreningslösningar.

Följ oss i sociala medier

Vill du veta mer?

Carl-William Kalholm

Försäljningsansvarig

+46 723 05 80 85
carl-william.kalholm@swehydro.com

Fler nyheter

Skriv till oss!

13 + 4 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747