Select Page

E4 Förbifart Stockholm

På arbetsområdet Johannelund, under etapp Vinsta för det enorma projektet E4 Förbifart Stockholm, deltar nu Swedish Hydro Solutions med en fullskalig vattenreningsanläggning. En stor utmaning har varit reduktionen av den höga partikelhalten som orsakas av borrkax, slam och lera. En annan har varit att reducera sexvärt krom. Vi är stolta över att ha lyckats utveckla en unik metod som klarar reningskraven även i stor skala.

Bakgrund

Under hösten 2019 inledde vi en dialog med Trafikverket angående problematiken kring rening av sexvärt krom. Resultatet blev att Swedish Hydro Solutions fick i uppdrag att utvärdera om vår metod för att rena sexvärt krom inom Västlänkenprojekten kunde fungera även för E4 Förbifart Stockholm. Vi skulle också utföra bänktester för att verifiera resultaten. 
 
Bänktesterna utfördes på representativa vattenprover från ett aktuellt tunnelarbete och analyserna av dem sköttes som vanligt av ett ackrediterat laboratorium. Runt årsskiftet 2019/2020 stod det klart att vi hade lyckats. Vi kunde dels påvisa att sexvärt krom utgjorde en stor del av totalhalten krom, samt att vår reningsmetod var effektiv och såg till att halterna hamnade under de utsläppskrav som gäller för entreprenaden.
 
Under början av 2020 fick vi klartecken att köra ett fullskaligt pilotprojekt, vilket nu har påbörjats. 
 

Utmaningarna

Under Vinsta byggs de tunnlar som går från Mälaren under Grimsta, Hässelby, Vinsta och Kälvesta och fram till Hjulsta.  När man borrar och spränger i berget rinner grundvatten, som finns i bergets naturliga sprickor, in i tunnlarna. För att förhindra att vatten rinner in i tunnlarna tätas berget genom att injektera så kallad mikrocement. 
 
Injekteringsprocessen kan ge upphov till en rad utmaningar, bland annat en mycket hög andel finpartiklar i processvattnet. Mikrocementen är så pass finkornig att den inte går att sedimentera ut med traditionella metoder och att rena det utgående vattnet med standardlösningar har varierande effekt.
 
Injekteringsarbetet kan också skapa problem med sexvärt krom, vilket det hittills inte funnits några bra behandlingsmetoder för i bygg- och anläggningsentreprenader. Slam, lera och borrkax från övriga verksamheter i samband med tunnelarbetet bidrar också till ett vatten med mycket hög grumlighet.
 

Lösningen

Swedish Hydro Solutions har utvecklat en metod som först reducerar det sexvärda kromet till den mindre farliga trevärda formen av krom, med hjälp av en miljövänlig sammansättning som vi kallar RedOx3 – ett välkommet tillskott till vår verktygslåda. Därefter kan vi ta hand om det med vår patenterade reningsmetod.

 
Vi tänkte oss att vi skulle starta upp i liten skala, och kanske börja med ett delflöde.
Men vid de två på- och avfartstunnlarna vid Johannelund och Skattegårdsvägen borrar och spränger man sig fram cirka 5–15 meter i veckan.
 
– ”Ganska omgående stod det klart att det var ett projekt i full skala som gällde, säger Anders Lindqvist. Reningskraven på sexvärt krom var redan uttalade och eftersom resultatet av våra bänktester visade att vår lösning var rätt, så var det bara att köra”.
 
Borrkax och processvatten med hög turbiditet har vi lång erfarenhet av sedan tidigare, och även om det är ett problem i många entreprenader, så har vi tekniken för att ta hand om det.
 
Pilotprojektet med den fullskaliga reningsanläggningen sträcker sig över 6 månader, med ambitionen att permanenta anläggningen till hela entreprenadtiden för projektet. Tekniken är enkelt skalbar och just nu har anläggningen i Johannelund kapacitet att rena upp till 40 kubikmeter vatten per timma, dygnet runt.
 

Framtiden

Naturligtvis hoppas vi att våra resultat blir en ögonöppnare och att vi får möjlighet att ta hand om vattenreningen på fler etapper där sexvärt krom är ett problem. Vi ser positivt på framtiden, nu när vi visat vad vår kunskap kan få för betydelse i praktiken. 

Skriv till oss!

10 + 10 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747