Select Page

Förbifart Stockholm – Johannelund

I det stora tunnelbygget vid nya E4:an (Förbifart Stockholm, etapp Johannelund) behövde man sänka mängden sexvärt krom. Med hjälp av samverkan och Swedish Hydro Solutions nya teknik RedOx3 minskades halten med 82 procent.

Effektiv rening av krom VI

Över 750 liter grumligt och kromhaltigt vatten – i minuten. I tunneldrivningsprojektet Johannelund var vattenflödena tidvis mycket höga. Men trots flödet lyckades man rena vattnet – och minska mängden krom VI med 82 procent.

I den stora bergentreprenaden Johannelund – en del av E4 Förbifart Stockholm som förbinder norra och södra Stockholm under Mälaren – användes finkornig injekteringscement för att kunna hålla borta inträngande grundvatten från tunnlarna. Denna typ av finkornig cement ger dock en hög halt suspenderat material i länsvatten och innehåller dessutom krom, för vilket kraven nyligen sänkts med 80 procent.

Sedvanliga reningstekniker kan få problem med att hantera grumligt vatten med suspenderat material från finkornig injekteringscement. Att dessutom kunna rena bort krom är ytterligare en utmaning. Därför började Trafikverket undersöka vilka reningstekniker som finns utöver de traditionella.

– Vi behövde en teknik för att avskilja finpartiklarna och för att minska kromhalterna. Det var då vi uppmärksammade tekniken med kitosanflockning, säger Linn Elmlund, som tidigare var miljöspecialist på Trafikverket, efter att via Trafikverkets projekt Västlänken kommit i kontakt med Swedish Hydro Solutions.

Renar med reducering

Kitosan är ett mycket effektivt flockningsmedel och får även finkornig injekteringscement att sammanfogas till flockar. Samtidigt minskar det mängden totalkrom i vattnet eftersom den största andelen av kromet är partikelbundet och fäster till flockarna. Dock påverkas inte det mer toxiska sexvärda kromet då det är mycket vattenlösligt. Men eftersom Swedish Hydro Solution sett att sexvärt krom är ett växande problem hade man redan börjat utveckla, och i mindre skala testa, ett kompletterande reningssteg som bolaget kallar RedOx3. Det är ett flytande reduktionsmedel, som effektivt reducerar sexvärt krom till trevärt krom.

– Trevärt krom är mindre toxiskt och framför allt mindre vattenlösligt. Därför kan vi sedan fälla ut kromet med hjälp av kompletterande reningskemi och därefter flocka partiklarna med kitosan, säger Andreas Pettersson, projektledare på Swedish Hydro Solutions.

Efter ett inledande test i Swedish Hydro Solutions laboratorium beslutade Trafikverket sig för att använda lösningen.

Höga vattenflöden löstes med samarbete

Eftersom entreprenören Implenia redan hade en vattenreningsanläggning på plats utvecklades det hela till ett samverkansprojekt, där Implenia, Trafikverket och Swedish Hydro Solutions arbetade tillsammans för att lösa vattenreningen. På projektets befintliga vattenreningsanläggning kopplade man till Swedish Hydro Solutions utrustning, bestående av en container för justering av pH, en container med dosering av bland annat RedOx3 samt två sedimentationscontainrar

– Eftersom vi kunde kombinera systemen fick vi det bästa resultatet samtidigt som vi kunde få ihop reningen på den begränsade yta som fanns att tillgå, säger Linn Elmlund.

Samarbetet mellan de tre aktörerna visade sig snart vara en styrka för projektet. Vattenflödet var nämligen högre än man först räknat med. På ett halvår behandlade man mer än 200 000 kubikmeter vatten – alltså ett medelflöde på 7 700 m3 per vecka eller 46 m3 i timmen. Det motsvarar ungefär tre tankbilar i timmen, dygnet runt, sju dagar i veckan, vilket blir 13 000 tankbilsturer – enkel väg.

Tack vare samarbetet kunde man hantera det höga flödet, som momentant kan uppgå till över 60 m3 per timme. Genom att installera reservpumpar, som sattes i gång vid riktigt höga flöden, kunde man vid behov leda om vatten till Implenias sedimentationscontainrar, som då blev en del i Swedish Hydro Solutions flockningsprocess.

– Det har varit enkelt att koppla ihop våra olika reningssystem. Vid de tillfällen då vi har kopplat ifrån Swedish Hydro Solutions anläggning har det sedan varit enkelt att ansluta på nytt, säger Therese Rönnkvist-Mickelson, Country Head Sustainability Sweden på Implenia.

Minskning med 82 %

Trots att vattenflödet under de mest intensiva perioderna var väldigt högt, med höga halter krom, så har man lyckats halvera halten totalkrom och krom VI minskade med hela 82 procent.

– Riktvärdet för krom totalt ligger på 10 mikrogram per liter. Vid de senaste analyserna låg resultatet på runt 1–3 mikrogram per liter. Det är väldigt bra, sa Linn Elmlund, som får medhåll av Therese Rönnkvist-Mickelson:

– Reningstekniken är fantastisk! Jag är mycket imponerad över reningen av krom VI och totalkrom. Det är exakt denna typ av lösningar vi vill arbeta med, där vi kan rena processvatten utan att behöva tillsätta farliga kemikalier.

Reningsresultatet har gjort många, inte minst Stockholm Vatten och Avfall glada.

– Stockholm Vatten och Avfall var oroliga över kromhalterna. Men nu är de lugna och väldigt nöjda med reningen av krom.

Även på Swedish Hydro Solutions är man nöjd.

– Detta är de största vattenflödena vi någonsin hanterat genom en och samma reningsanläggning, men vi har ändå sänkt halterna väldigt bra, säger Andreas Pettersson.

– Vi på Implenia är mycket nöjda med projektet, speciellt med resultatet. Swedish Hydro Solutions har varit mycket behjälpliga med de frågor och funderingar som vi har haft för att få systemet att fungera optimalt.

Projektet startade i slutet av augusti 2020 och kommer att pågå under minst två år.

Reningstekniken är fantastisk! Jag är mycket imponerad över reningen av krom VI och totalkrom. Det är exakt denna typ av lösningar vi vill arbeta med, där vi kan rena processvatten utan att behöva tillsätta farliga kemikalier.

Therese Rönnkvist-Mickelson

Country Head Sustainability Sweden, Implenia

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Carl-William Kalholm Försäljningsansvarig

Vill du veta mer?

Carl-William Kalholm

Försäljningsansvarig

+46 723 05 80 85
carl-william.kalholm@swehydro.com

Fler bilder

Fler projekt

Järnvägstunnel i Varberg

Järnvägstunnel i Varberg

Skärpta regelverk ställer nya krav på rening av krom. I Varbergstunneln lyckades man lösa problemet med RedOx3 och kitosanflockning från Swedish Hydro Solutions.

read more
Arbetstunnel Hagalund

Arbetstunnel Hagalund

Kitosanflockning vid tunneldrivning i stor skala är mycket effektivt. Entreprenadföretaget Implenia ville testa att använda samma teknik som i flera av Västlänken-projekten, och köpte därför loss en hel anläggning med serviceavtal från Swedish Hydro Solutions.

read more
Ny spårvagnsdepå på Ringön

Ny spårvagnsdepå på Ringön

Redan på 1890-talet fanns det industrier på Ringön – ett industriområde på Hisingen i Göteborg. Där har funnits allt från metallindustrier, bilskrotar och varvsindustrier till järnvägsdepåer och flygfält. Kring sekelskiftet grävdes en ringkanal runt området, därav namnet Ringön. Kanalen fylldes senare igen – med det material som fanns tillgängligt.

read more

Skriv till oss!

13 + 14 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747