Select Page

Ny spårvagnsdepå på Ringön

Arbetet vid bygget av en ny spårvagnsdepå i Göteborg stoppades när bensen påträffades. Men genom snabb hjälp med vattenrening kunde arbetet snart återupptas – i en säkrare arbetsmiljö.

Foto: Enrecon

Aromatiska kolväten renades på Ringön

Plötsligt dök det upp i länsvattnet: Bensen. Det cancerogena kolvätet innebar ett omedelbart stopp i arbetet med den blivande spårvagnsdepån på Ringön. En snabb lösning behövdes för att inte tidsplanen skulle gå i stöpet. Då nämndes ett namn: Swedish Hydro Solutions.

Redan på 1890-talet fanns det industrier på Ringön – ett industriområde på Hisingen i Göteborg. Där har funnits allt från metallindustrier, bilskrotar och varvsindustrier till järnvägsdepåer och flygfält. Kring sekelskiftet grävdes en ringkanal runt området, därav namnet Ringön. Kanalen fylldes senare igen – med det material som fanns tillgängligt.

När Västra Götalandsregionen på 2010-talet beslutade att bygga en ny spårvägsdepå på platsen, för att ersätta en gammal depå, fanns det med andra ord många markföroreningar att ta hänsyn till. Regionens fastighetsbolag Västfastigheter gav uppdraget att bygga spårvagnsdepån till Skanska. När bolaget i början av år 2021 började schakta hittade man allsköns blandning av material, allt från tegel och asbest till kol, olja – och bilvrak.

Trots det behövdes ingen rening av länsvattnet, eftersom halterna av samtliga ämnena understeg gränsvärdena. Därför gav miljöförvaltningen på Göteborg stad sitt godkännande för att återinfiltrera vattnet från schakten ner i marken. Men i slutet av sommaren kom det ett analysresultat som innebar ett totalstopp av bygget: Höga halter av det cancerogena aromatiska kolvätet bensen.

Det var avgörande att snabbt få en vattenrening i rullning eftersom vi var i ett kritiskt skede i produktionen och behövde komma vidare

Hittade en lösning

De höga halterna av bensen gjorde att man inte längre kunder återinfiltrera länsvattnet. Samtidigt innebar ämnet en arbetsmiljörisk. Resultatet blev att man fick avbryta arbetet. För att inte halka långt efter i tidsplanen var Skanska tvunget att snabbt hitta en lösning. – Det var avgörande att snabbt få en vattenrening i rullning eftersom vi var i ett kritiskt skede i produktionen och behövde komma vidare, säger Elin Elfwering, arbetsledare för sanering och mark för Ringön-projektet på Skanska. Skanskas miljökonsult rekommenderade då Swedish Hydro Solutions. Det var ett namn som dessutom var känt av projektets produktionschef.

– Med de rekommendationerna så visste vi att vi hittat en bra partner för ändamålet, säger Elin Elfwering.

Sagt och gjort. Endast två veckor efter den första kontakten mellan projektet och Swedish Hydro Solutions stod en anläggning med en reningskapacitet på 20 kubikmeter per timme klar: utrustning för dosering av kitosan och annan flocknings- och fällningskemi, lamellavskiljare och BioMedia-filtrering. Förutom bensen så hanterade anläggningen även suspenderat material, löst zink och diverse oljeföroreningar.

Eftersom man med hjälp av anläggningen fick väldigt goda reningsresultat på fler föroreningar än bensen, så vi fick man godkänt för att släppa ut vatten direkt i dagvattennätet, utan att behöva återinfiltrera det.

– Det var bra eftersom vi renade stora volymer. Det återinfiltrerade vattnet hade ändå förr eller senare bara kommit tillbaka till våra schakt eftersom de ligger en bra bit under grundvattennivån.

Snabba justeringar

Vattenreningen var dock inte utan sina utmaningar. Halterna av föroreningar har skilt sig åt väldigt mycket på olika ställen i schakten. Därmed har även belastningen på reningsanläggningen varierat över tid. För att hålla koll på dessa förändringar genomförde projektet kontinuerligt analyser – var fjärde dag tog man prover på utgående vatten och var sjunde på ingående.

– Förändringarna i mängden föroreningar har varit en utmaning. Vid två tillfällen har vi fått avbryta utsläppet till dagvattnet för att vi har behövt justera vattenreningen.

För att möjliggöra snabba justeringar i vattenreningen så har Skanskas miljökonsult meddelat analysresultaten direkt till Swedish Hydro Solutions. Så fort resultaten om förhöjda halter kom kunde Swedish Hydro Solutions på så sätt åka ut för att justera anläggningen, exempelvis öka inblandningen av fällningskemikalier för att möta en ökad förorening av zink. Elin Elfwering är nöjd med bolagets insatser.

Swedish Hydro Solutions har gjort ett jättebra jobb och samarbetet har fungerat bra. De har varit måna om att anläggningen ska fungera hela tiden och har gjort kontroller ett par gånger i veckan.

Upprätthållit arbetet

Förutom de två justeringar orsakade av förändringar i halten föroreningar så har reningsanläggningen gjort sitt jobb. – Sammanställning av reningsresultatet har varit mycket gott. Vi har klarat gränsvärdena för att få släppa ut på dagvattennätet. Bensen orsakade dock aldrig några problem. – Bensen, som var anledningen till att reningsanläggningen hamnade här till att börja med, har vi klarat av att hantera hela tiden, säger Elin Elfwering som är nöjd med reningen.

Tack vare reningsanläggningen har vi kunnat upprätthålla en hälsosam arbetsmiljö och samtidigt bedriva arbete hela tiden.

I slutet av november, efter cirka två månader på plats, avetablerades reningsanläggningen igen.

Tack vare reningsanläggningen har vi kunnat upprätthålla en hälsosam arbetsmiljö och samtidigt bedriva arbete hela tiden, säger Elin Elfwering.
Elin Elfwering

Produktionschef, SKANSKA

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Carl-William Kalholm Försäljningsansvarig

Vill du veta mer?

Carl-William Kalholm

Försäljningsansvarig

+46 723 05 80 85
carl-william.kalholm@swehydro.com

Fler projekt

Johannelund

Johannelund

Över 750 liter grumligt och kromhaltigt vatten – i minuten. I tunneldrivningsprojektet Johannelund var vattenflödena tidvis mycket höga. Men trots flödet lyckades man rena vattnet – och minska mängden krom VI med 82 procent.

read more
Järnvägstunnel i Varberg

Järnvägstunnel i Varberg

Skärpta regelverk ställer nya krav på rening av krom. I Varbergstunneln lyckades man lösa problemet med RedOx3 och kitosanflockning från Swedish Hydro Solutions.

read more
Arbetstunnel Hagalund

Arbetstunnel Hagalund

Kitosanflockning vid tunneldrivning i stor skala är mycket effektivt. Entreprenadföretaget Implenia ville testa att använda samma teknik som i flera av Västlänken-projekten, och köpte därför loss en hel anläggning med serviceavtal från Swedish Hydro Solutions.

read more

Skriv till oss!

1 + 9 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747