Select Page

Planskildhet Olskroken

Den första utmaningen från förstudien vid Olskroken planskildhet var att hantera de stora volymer dagvatten som samlas i området. Under perioder med mycket regn kan marken såväl som utgrävda schakt fyllas med stora mängder vatten, vilket kan skapa en flaskhals i vattenverket. Nästa utmaning var att rena dagvattnet från föroreningar som bly, arsenik, koppar och kvicksilver.

Goda resultat från förstudie inför bygget av Västlänken

Inför bygget av Västlänken i Göteborg testas en ny teknik för rening av dagvatten. Med Swedish Hydro Solutions kitosanbaserade lösning blir vattnet så pass rent att det kan återföras i dagvattensystemet.

Olskroken planskildhet är en del av infrastruktursatsningarna inom Västsvenska Paketet. I detta ingår även Västlänken som, när den står klar år 2028, är en åtta kilometer lång järnvägsförbindelse genom centrala Göteborg. Fram tills dess ska en del av de befintliga fastigheterna rivas eller byggas om samt elledningar läggas om. Trafikverket bygger också en omformarstation för tågtrafik vid Olskroken.

Samtidigt testar Peab som är en av de tänkbara huvudentreprenaderna inom projektet Västlänken, nya tekniker för att hantera och rena vattnet i byggområdet. I november 2016 påbörjades en förstudie vid den centrala knutpunkten Olskroken.

– Vi har tittat på olika metoder och tekniker, men är i behov av enkel lösning som tar lite plats och är lätt att integrera i vår produktion. Därför föll valet på Swedish Hydro Solutions unika vattenreningslösning med hjälp av kitosan– ett val som även Trafikverket gett tummen upp åt, säger Margaretha Ringström, blockchef på Tidskritiska arbeten på Peab.

En utmaning att hantera smutsigt dagvatten

Den första utmaningen från förstudien vid Olskroken planskildhet var att hantera de stora volymer dagvatten som samlas i området. Under perioder med mycket regn kan marken såväl som utgrävda schakt fyllas med stora mängder vatten, vilket kan skapa en flaskhals i vattenverket.

– Vanligtvis fyller vi en hel container på en dag. Regnar det mycket ökar den volymen snabbt. Därför gäller det att vi har en utrustning som gör att vi både klarar vattenmängderna och kan manövrera vattenverket med manskraft. Hos oss ska en person av egen hand kunna sköta hela vattenreningsprocessen, säger Margaretha Ringström.

Nästa utmaning är att rena dagvattnet från föroreningar. Bly, arsenik, koppar och kvicksilver är några miljöfarliga metaller som dels finns naturligt i marken och dels är avfall från de tidigare industrier som legat här.

Suspenderade partiklar, som jord och lera, samt olika typer av organiska föreningar smutsar också ner vattnet.

– Vi var lite skeptiska innan vi gjorde det första testet, det mesta som finns på vattenreningsmarknaden idag är krångligt eller kräver mycket tid i produktionen. Men redan när vi testade Swedish Hydro Solutions lösning såg vi hur föroreningar flockade i testprovrören – utan att vi behövde tillsätta några farliga kemikalier, säger Margaretha Ringström.

Speciallösningar för effektivare vattenrening

Dagvatten från områden med mycket betong har ofta ett högt pH-värde. Peabs arbetsledare Jon Göthlund har därför i samarbete med Swedish Hydro Solutions tagit fram en speciallösning. Det ingående vattnet pumpas genom ett rör där kolsyra i gasform tillsätts för att sänka pH-värdet från 13 till 7. Detta är en lösning som Swedish Hydro Solutions ofta tillämpat under sina projekt i USA, men som är ett relativt nytt angreppsätt i Sverige.

För att effektivisera vattenreningsprocessen vid Olskroken planskildhet har man satt vattenreningsverket ett flyttbart släp. Det gör anläggningen flexibel och att den tar lite plats.

– I vanliga fall får man lägga många timmar på rening av dagvatten. Men med Swedish Hydro Solutions lösning kan en person enkelt sköta det – utan att det tar mycket tid från resten av den dagliga verksamheten, säger Margaretha Ringström.

Miljövänlig process som gett goda resultat

Med Swedish Hydro Solutions lösning renas vattnet vid Olskroken planskildhet så att det möter Göteborg stads riktvärden för dagvatten. Det innebär att vattnet hade kunnat återföras till dagvattensystemet.

– Vi hoppas att Miljöförvaltningen så småningom låter oss släppa ut det renade vattnet i vattensystemet. Det är synd att bara låta det rinna ut på marken och bli smutsigt igen. Men än så länge får vi nöja oss med att infiltrera det, så gott det går, säger Margaretha Ringström.

Hon är särskilt nöjd över att reningsprocessen kan ske utan att man behöver tillsätta några farliga kemikalier.

– I en tid som denna är miljömedvetenhet jätteviktig, inte minst eftersom det handlar om att rena vatten som redan är förorenat. Då känns det bra att vi klarar att rena det på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Framtiden spår fler samarbeten

Med de goda testresultaten från början av året ökar Peab volymen av vattenrening, med en utökad testperiod under hela 2017.

Om hela testperioden för Västlänken slår väl ut står fler intressenter på kö för att testa tekniken med vattenrening med hjälp av kitosan.

– Vi har haft besök av NCC som är intresserade av hur de kan hantera vattenmängder i tunnlar och schakt kring centralstationen. Det är områden där man verkligen inte vill ha vatten stående, säger Margaretha Ringström.

I vanliga fall får man lägga många timmar på rening av dagvatten. Men med Swedish Hydro Solutions lösning kan en person enkelt sköta det – utan att det tar mycket tid från resten av den dagliga verksamheten, säger Margaretha Ringström.

Margareta Ringström

Blockchef, Tidskritiska arbeten, Peab

Reningsresultat

Suspenderat material, mg/l

 • Riktvärde, Göteborgs kommun (25 mg/l)
 • Orenat vatten (1 700 mg/l)
 • Efter kitosanrening (21 mg/l)
 • Efter kitosanrening + Biomedia ( <5 mg/l )

Zink

 • Riktvärde, Göteborgs kommun (30 µg/l)
 • Zink i orenat vatten (1 100 µg/l)
 • Efter kitosanrening (23 µg/l)
 • Efter kitosanrening + Biomedia (<1,9 µg/l)

Koppar

 • Riktvärde, Göteborgs kommun (30 µg/l)
 • Koppar i orenat vatten (340 µg/l)
 • Efter kitosanrening (< 5,7 µg/l)
 • Efter kitosanrening + Biomedia (<0,51 µg/l)

Vill du veta mer?

Carl-William Kalholm

Försäljningsansvarig

+46 723 05 80 85
carl-william.kalholm@swehydro.com

Fler bilder

Skriv till oss!

14 + 7 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747