Select Page

FN:s globala mål: Mission Possible

Hur kan du och ditt företag strategiskt arbeta för att vi ska uppnå dessa mål? Det är något som alla företag måste fundera på och förhålla sig till.

“Jag är optimist inför framtiden”

FN:s Globala mål, hur kan du och ditt företag strategiskt arbeta för att vi ska uppnå dem? Det är något som alla företag måste fundera på och förhålla sig till. En som arbetar rent praktiskt och konkret mot några av målen – och speciellt med fokus på nummer 6: Rent vatten och sanitet – är Anders Lindqvist på Swedish Hydro Solutions. “Vi har möjlighet att påverka hela EUs vattenpolitik.” säger han och ser hoppfullt på framtiden.

Ett av FN:s globala mål är rent vatten, och det var för två år sedan som Anders Lindqvist tillsammans med sin kompanjon Jakob Sjöberg startade sitt företag som arbetar med hållbar rening av stora volymer av vatten.

Kortfattat beskriver Anders företagets verksamhet så här:

– Vi renar stora volymer vatten på ett hållbart sätt och våra uppdragsgivare är företag inom byggbranschen, industri och gruvor. Vi anlitas till exempel i samband med stora bygg- och infrastrukturprojekt, och det kan också handla om processvatten från industrier, avfallshantering eller dagvattenhantering från våra städer. Just nu arbetar vi till exempel med Västlänken i Göteborg och hjälper PEAB och Trafikverket att rena vattnet som uppstår under det arbetet.

Anders förklarar:

– Det som händer när jorden exponeras, ja, när man river bort det som täckt den – oavsett om det varit ett hus, asfalt, eller om det är skog eller annat – är att det vatten som genom regn hamnar på marken plockar upp fina partiklar av jorden och det blir ett grumligt vatten som inte är bra för naturen. Om man inte gör något så rinner det grumliga vattnet ner i närmsta dagvattenbrunn eller bäck och hamnar sen, helt orenat i närmsta vattendrag.

Grumligt vattnet i sig påverkar fiskarnas gälar, lägger sig på växter, gör att allt levande får mindre ljus och tar död på livet i vattnet. Dessutom plockar grumligt vatten med sig föroreningar som tungmetaller, oljor och andra ämnen som är skadliga för omgivningen.

-Vi behöver alltså rena det här vattnet för att det inte ska förstöra vår miljö.

Och det är just det som Anders och Jakob gör.

Sträng lagstiftning skapar lösningar

Det här är inget nytt, att grumligt vatten påverkar omgivningen negativt och att dagvatten är förorenat. Det som styr kraven på vattenkvalitét är EUs ramdirektiv för vatten, vilket medlemsländerna ska införliva i sin lagstiftning. Det finns dock möjlighet till undantag från direktivet i och med att man ska använda ”bästa möjliga teknik” och om den tills nu inte varit så vass, ja, då blir reningen därefter.

– USA är faktiskt ett föregångsland här, berättar Anders. Där fanns förut en liknande lite tamt användande av miljölagstiftningen, som gjorde företagen omotiverade att bättra sig. Till sist bestämde myndigheterna att det inte gick an att fortsätta så längre och gav inga mer dispenser och det satte fart. För vissa delstater som Washington, Oregon och delar av Kalifornien innebar detta att ingen kunde jobba med markentreprenader under det regniga halvåret oktober till april på grund av bristande vattenreningsförmåga. Detta blev förstås en drivkraft för företagen att komma vidare med sitt miljöarbete.

John Macpherson, är amerikan och har arbetat med vattenfrågor i ca 40 år och han var den som i slutet på 90-talet till slut utvecklade lösningen för hur vattenhanteringen i branschen skulle gå till. En lösning som heter Kitosan.

Kitosan – miljövänligt och återbrukat

Kitosan är ett ämne som framställs från skalen från skaldjur. Man kan jämföra den med cellulosa som finns i växter. Det kitosan gör är att det förändrar bindningarna i partiklarna och får dem att klumpa ihop sig och då sjunker de snabbare till botten. Processen kallas flockning, vilket innebär att stora mängder vatten kan renas på ett miljömässigt hållbart sätt och snabbare än förut.

Att kitosan dessutom utvinns ur en resurs som annars bara skulle vara avfall gör ju hållbarhetsaspekten än större.

För att rena annat än partiklar och partikelbundna föroreningar, har Anders och Jakob även utvecklat ett nytt filtermedia som renar de lösta föroreningar som inte Kitosanet kommer åt. När Kitosanet kom på 90-talet var det förlösande för hela branschen i de nordvästra delstaterna i USA och blev snabbt en standard som alla använde.

– Det vi har gjort är att vi vidareutvecklat processen, vi gör samma sak, men billigare och enklare. Vår lösning är enkel att installera och kan drivas på plats av befintlig personal.

Men trots att kitosan har använts i så många år i USA är det relativt nytt och okänt i Europa.
– Nu pågår forskning här, men vi har färdiga lösningar och produkter som redan erbjuds på marknaden.

Europa måste bättra sig

Anders och Jakob satsar nu stort på Europa och att sprida den här tekniken. De har också nyligen blivit beviljade medel inom EU-kommissionens program Horizon2020 och arbetar just nu med en förstudie till projektet. Syftet med projektet är att sprida tekniken till hela EU och därmed ge fler länder möjlighet att implementera EUs ramdirektiv för vatten.

Sverige har nyligen fått en underrättelse från EU att man inte är nöjda med den svenska implementeringen av vattendirektivet, särskilt vad gäller lagstiftningen kring dagvatten. Idag är det kraftigt förorenat och går orenat ut i vattendrag och påverkar miljön.

Dricksvatten också

Men Anders och Jakob tänker inte bara påverka hela den europeiska vattenreningsmarknaden, de har också diskuterat med Röda Korset om den här tekniken kan användas till exempel i katastrofområden där det behövs rent dricksvatten. I januari 2017 ska Anders till Burma och då diskutera med biståndspersonal.

– Biståndsverksamhet är nytt för oss, men vi är förstås öppna för att utveckla tekniken så den kan användas bredare.  Jag har alltid brunnit för hållbarhet, säger Anders och jag har ägnat hela mitt yrkesliv åt miljöfrågor. Först tänkte jag bli diplomat faktiskt, men upptäckte snart att jag saknade naturvetenskapen och då sadlade jag om och blev geolog. Jag ville lära mig hur vår planet fungerar!

Hållbar verksamhet är ekonomiskt hållbart

Innan det blev vattenrening arbetade Anders i flera år som miljökonsult åt företag i finansbranschen. Då blev det också mycket arbetsmiljöproblem att lösa.

– Det många inte tänker på, är att riskkapitalister i många avseenden driver både miljö och arbetsmiljöfrågor. Det ingår i riskkapitalisters affärsmodell att investera i bristfälliga verksamheter, som de sedan kan förädla och därmed öka värdet på investeringen. Då var mitt uppdrag ofta att hjälpa dem att uppgradera de industrier de köpte, så att de följde europeisk miljölagstiftning. Det om något visar att miljömässig hållbarhet även är ekonomiskt hållbart.

– Jag är optimist inför framtiden, säger Anders. Det görs framsteg hela tiden och trots de otroliga utmaningar vi hela tiden möter så gör vi faktiskt enorma framsteg. Globalt har det skett en otrolig förbättring av levnadsstandard bara under de senaste 20-30 åren, inklusive ökad förväntad livslängd, ökat antal vaccinerade, och minskat antal döda i konflikter. Det är lätt att glömma bort när man ser de hemska krig som pågår.

– Men det vi gör, måste vi göra på ett hållbart sätt. Jag och Jakob är bara två, men vi har möjlighet att påverka hela EUs vattenpolitik, vilket kan innebära stora förändringar för miljöarbetet inom hela EU. Visst är det hårt arbete som krävs för att sprida den här kunskapen och byggbranschen är i många avseenden en konservativ bransch. Men det finns verkligen stora behov, för vatten och miljön är en sån viktig fråga. Och som sagt: att vara hållbar är lönsamt!

Credit

Skribent: Jenny Andersson, för Motivation.se
Artikeln är framtagen i samarbete med Läkarmissionen.

Video: Filmen om FNs globala mål Agenda2030, i vilken Swedish Hydro Solutions deltar.

Har du frågor?

10 + 2 =

Fler intressanta artiklar

Vattenrening i Sverige

Dispenser, undantag och optimerade provtagningar. Vad kan man göra åt situationen och vem bär egentligen ansvaret för att förändra en kultur? Hållbarhetsfrågor är ett gemensamt ansvar.

SCOREwater

Hur planerar och bygger vi städer för att de ska klara en ökad hantering av avloppsvatten, dagvatten och översvämningar? Hur hanterar vi den stora klimatpåverkan som förorenat vatten från byggplatser och entreprenader innebär?

Skriv till oss!

1 + 10 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747