Select Page

SCOREwater

Vårt deltagande i SCOREwater-projektet är en del av ett långsiktigt arbete. Ett arbete för att tilhandahålla  beslutsfattare och tillsynsmyndigheter med ett tillräckligt underlag för att skapa ett gemensamt regelverk kring vattenrening – och se till att det efterföljs.

Swedish Hydro Solutions formar
framtidens vattenrening i Europa

Hur planerar och bygger vi städer för att de ska klara en ökad hantering av avloppsvatten, dagvatten och översvämningar? Hur hanterar vi den stora klimatpåverkan som kommer från förorenat vatten från byggplatser och entreprenader? I en intervju berättar Jakob Sjöberg om det EU-finansierade forskningsprojektet SCOREwater.

EU-projektet SCOREwater, där Swedish Hydro Solutions är delaktiga, syftar till att förbättra kunskaperna om vattenkvalitet för att på så sätt se till att myndigheter kan ställa hårdare krav på att både FN:s hållbarhetsmål och det europeiska vattendirektivet efterföljs.

Projektet baseras på fallstudier i tre europeiska städer; Amersfoort, Barcelona och Göteborg.
I var och en av städerna pågår fallstudier inom tre separata områden som har stor inverkan på vattenkvaliteten i storstadsregioner.Projektet syftar också till att utveckla en digital plattform för att göra data tillgängligt för olika användare, göra dataanalys, synkronisera, standardisera och samla olika typer av vattendata från de tre olika fallstudierna.

Amersfoort

I nederländska Amersfoort står vattenresurshantering fokus. I takt med att klimatförändringarna förvärras ökar risken för både översvämningar och torka. Staden vill i framtiden kunna erbjuda samma möjligheterför invånarna som idag och studerar därför hur den ska kunna klimatsäkras.

 

Stadsdelen Schothorst är ett område som drabbas av både översvämningar orsakade av bristfälliga avloppssystem, samt torka på grund av för dåliga infiltrationslösningar.

Området kring Amersfoorts centralstation kommer att förändras mycket de kommande åren. Enligt beräkningarna är det ett riskområde för översvämningar, och det är samtidigt en urban värmeö. [Källa: https://scorewater.eu/cases/amersfoort-en] Grönområden är effektiva för att sänka denna effekt, men dessa kräver en bättre hantering och magasinering av regnvatten.

Stadsplanering är nyckeln till framgång och inom SCOREwater-projektet samlar man just nu in data som ska ligga till grund för modeller som kan ge svar på vilka åtgärder som är effektiva för att kunna klimatsäkra staden.

Barcelona

I Barcelona drabbas man säsongsvis av skyfall och enorma mängder vatten forsar då ner från bergen, genom staden, mot medelhavet. Detta leder till att dagvattnet bräddar och blandas med avloppsvattnet. De stora vattenmängderna har tidigare helt överbelastat reningsverken, och det kvarvarande alternativet har varit att släppa ut orenat vattnet i havet, med stora negativa miljökonsekvenser som även påverkar turistnäringen negativt då det drabbar badvattenkvalitén.

 

Som en lösning på detta har det byggts enorma vattenmagasin under staden, som ska kunna hålla vattenmassorna i perioder – och på så sätt undvika att överbelasta reningsverken.

Ett mål med projektet i Barcelona är också att samla in information om invånarnas hälsa, kosthållning och om hushållens sophantering. På sikt vill man minska utsläppen av antibiotika, främja en bättre kosthållning och förhindra att allt från olja och fetter till våtservetter når avloppssystemet. En sådan minskning skulle sänka kostnaderna för underhåll av avloppssystemet avsevärt.

I undersökningen ingår tre stadsdelar med olika socio-ekonomisk status. Ett nätverk av sensorer kopplade till den digitala SCOREwater-plattformen övervakar både vattenflödet och koncentrationen av skadliga ämnen. Med hjälp av AI skapas datadrivna modeller som underlag för att kunna sätta in rätt åtgärder, i form av upplysningskampanjer riktade mot allmänheten.

Göteborg

I Göteborg granskar man föroreningar i dagvattnet från infrastrukturprojekt och byggentreprenader. Under de kommande 20 åren satsas det omkring 100 miljarder euro på infrastrukturprojekt och på att bygga om, bygga ut och förtäta staden Göteborg.

 

Att kunna hantera stora mängder smutsigt vatten, och att rena det, har blivit en angelägen fråga i takt med att städerna växer. Vatten från entreprenader för med sig inte bara lösta föroreningar utan ökar även mängden partiklar i vattnet. Detta ökar turbiditetet, dvs vattnets grumlighet, vilket är ett stort problem i sig.Partiklarna kan också bära med sig olösta föroreningar som tungmetaller eller näringsämnen.

Gullbergsån och andra vattendrag som till slut rinner ut i Göta Älv får därför mycket fokus.

Göta Älv är råvattentäkt åt kommunerna Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv, Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö. De två vattenverken vid Lärjeholm och Lackarebäck producerar tillsammans 170 miljoner liter dricksvatten per dygn.

Swedish Hydro Solutions ansvarar för vattenreningen vid flera entreprenader i samband med byggandet av Västlänken, ett av Sveriges största infrastrukturprojekt.

– Västlänken är en omfattande entreprenad som pågår under flera år och passade därför bra att använda som referensprojekt för SCOREwater, berättar Jakob Sjöberg, en av grundarna och teknisk chef på Swedish Hydro Solutions.

– Det som händer när jorden exponeras, när man river bort det som täckt den, oavsett om det varit ett hus, asfalt, skog eller annat, är att det vatten som genom regn hamnar på marken plockar upp fina partiklar av jorden. Vattnet blir grumligt, vilket inte är bra för naturen. Om man inte gör något, rinner det grumliga vattnet ner i närmsta dagvattenbrunn eller bäck och hamnar sen helt orenat i närmsta vattendrag.

– Grumligt vattnet i sig är skadligt för vattenlevande organismer. Det påverkar till exempel fiskarnas gälar, lägger sig på växter, gör att allt levande får mindre ljus och förändrar därigenom livsmiljön i vattnet. Dessutom plockar grumligt vatten med sig föroreningar som tungmetaller, oljor och andra ämnen som är giftiga för omgivningen, säger Jakob.

Swedish Hydro Solutions och SCOREwater

Inom ramen för SCOREwater testar Swedish Hydro Solutions vattenkvaliteten på inkommande och utgående vatten. Dels med hjälp av dagens teknik och dels med sensorer som håller på att utvecklas av IVL Svenska Miljöinstitutet.

–I våra reningsanläggningar mäter vi alltid turbiditeten och föroreningarna kontinuerligt. Systemen varnar i god tid om en avvikelse från kvalitetskraven håller på att inträffa, så att vi kan justera i tid. Men det vi gör nu är att utöka vår provtagning till att även innefatta mätningar nedströms. På så sätt får projektet kontinuerligt viktig jämförbar data.

Varför är det här projektet viktigt?

Vårt mål är att skapa en hållbar förändring vad gäller vattenrening, och vi riktar in oss på byggarbeten och entreprenader eftersom det är den enskilt största källan till föroreningar. Dessutom har det inte funnits särskilt mycket relevant teknik för att rena vattnet effektivt.

Vårt engagemang i SCOREwater-projektet faller väl in i vårt andra arbete. För att kunna förändra branschen i grunden krävs ett nationellt regelverk som gäller för alla aktörer. Genom att sammanställa data från våra reningsanläggningar hjälper vi till att höja standarden och kraven på vattenrening rejält. Vi hoppas också synliggöra skillnaderna mellan en effektiv modern rening och traditionella metoder, som ofta innefattar både transporter, stillestånd vid filterbyten och dispenser från gällande tillståndskrav.

– Den så kallade Weserdomen i EU-domstolen 2017 slår fast att byggprojekt inte får utföras alls om de riskerar att försämra vattenmiljön. Vi deltar i projektet för att visa att tekniken för att rena vatten effektivt redan finns.

Lagkrav och tillsynsmyndigheter

Vår delaktighet i SCOREwater-projektet är en del av vårt långsiktiga arbete att tillhandahålla tillräckligt underlag för beslutsfattare och tillsynsmyndigheter att skapa ett gemensamt regelverk – och se till att det efterföljs. Det ligger också i linje med det miljöarbete vi bedriver, exempelvis genom vårt deltagande på Klimattoppmötet COP25 i Madrid.

Att utföra kvalitetskontroller är i nuläget är förhållandevis dyrt och långtifrån alla byggentreprenörer har möjlighet att utföra dem. Därför görs ofta bara stickprovskontroller av vattnet, vilket gör det svårt för tillsynsmyndigheterna att ställa rätt krav på vattenreningen hos entreprenörerna, menar Jakob Sjöberg.

Inte heller finns några entydiga lagkrav att luta sig emot. De riktlinjer som finns baseras på EU-direktiv, men tolkas olika av tillsynsmyndigheterna i olika kommuner.

– Det kan variera till och med mellan olika miljöinspektörer. Och i mindre kommuner kan det vara svårt att hitta rätt kompetens, säger Jakob Sjöberg.

För Swedish Hydro Solutions innebär medverkan i SCOREwater-projektet en möjlighet att höja kvaliteten på vattenreningen inte bara i Sverige utan i hela Europa.

– Vi är med och sätter en standard för framtiden.

Han menar att tydligare krav på vattenrening skulle gynna hela byggbranschen.

– Vi märker att det finns en frustration även hos entreprenörerna att inte veta vad som gäller, eftersom det varierar så mycket. För att kunna förutse kostnaderna för ett projekt behöver man veta förutsättningarna. Idag kan kraven komma som en överraskning.

Vad hoppas man uppnå med SCOREwater-projektet från EU:s sida?

Målet med SCOREwater-projektet i Göteborg är att ta fram så pass kostnadseffektiv teknik att man kan ställa krav på en löpande vattenkontroll på byggarbetsplatserna. Det skulle ge tillsynsmyndigheterna en bra översyn och möjlighet att ställa rätt kvalitetskrav på det vatten som släpps vidare ut i dagvattnet.

Projektet ska även mynna ut i en öppen databas med miljödata från de tre fallstudierna. Ur datan ska realtidsprognoser kunna genereras, som kan nyttjas av myndigheter, företag, civilsamhälle och allmänhet. Fler befintliga plattformar och tjänster kommer att anslutas och användningen förhoppningsvis spridas till fler städer. Prototypen för databasen tas fram av Eurecat Technology Centre, en forskningsorganisation i Spanien.

Förutom att bidra till en hållbar vattenförsörjning och resilienta städer, är ett syfte med SCOREwater också att skapa nya affärsmöjligheter för små och medelstora företag inom vatten- och IT-sektorn. En öppen databas kan exempelvis vara underlag för företag att bygga modeller som visualiserar olika översvämningsscenarier, vilket vore intressant för stadsplanerare. Även allmänheten ska enkelt kunna ta del av informationen.

Fakta om SCOREwater

  • Står för Smart City Observatories implement REsilient watermanagement
  • En fyraårig studie finansierad av EU med 5,8 miljoner euro
  • Inleddes i maj 2019
  • 14 organisationer i tre europeiska städer är involverade
  • IVL Svenska Miljöinstitutet är projektledare
  • De svenska aktörerna är Swedish Hydro Solutions, Talkpool, Universeum, Göteborgs stad och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Vårt engagemang i SCOREwater-projektet faller väl in i vårt andra arbete. För att kunna förändra branschen i grunden krävs ett nationellt regelverk som gäller för alla aktörer. Genom att sammanställa data från våra reningsanläggningar hjälper vi till att höja standarden och kraven på vattenrening rejält. Vi hoppas också synliggöra skillnaderna mellan en effektiv modern rening och traditionella metoder, som ofta innefattar både transporter, stillestånd vid filterbyten och dispenser från gällande tillståndskrav.

Jakob Sjöberg

Teknisk chef, Swedish Hydro Solutions

Har du frågor?

Fler intressanta artiklar

Vattenrening i Sverige

Dispenser, undantag och optimerade provtagningar. Vad kan man göra åt situationen och vem bär egentligen ansvaret för att förändra en kultur? Hållbarhetsfrågor är ett gemensamt ansvar.

FN:s globala mål för vattenrening

Hur kan företag strategiskt arbeta för att vi ska uppnå dem? Vi är i ett läge där vi har möjlighet att påverka hela EU’s vattenpolitik. Men det vi gör, måste vi göra på ett hållbart sätt.

Skriv till oss!

12 + 12 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747