Select Page

Vattenrening i Sverige

Vi arbetar för att skapa en en hållbar förändring av vattenreningsbranschen i Sverige. Vad krävs för att vi ska lyckas?  Vad behöver finnas på plats för att vi ska nå hela vägen fram?

Vi har ett mål

Vi på Swedish Hydro Solutions har ett mål – att förändra vattenreningsbranschen i Sverige och göra den hållbar. En av våra metoder är förstås våra vattenreningslösningar och de konsulttjänster vi säljer, men vi arbetar också aktivt med att försöka påverka politiker och beslutsfattare att ta ett större ansvar.

Så hur har vi tänkt att detta ska gå till? När vi var ett nystartat företag var vårt förhållningssätt ganska enkelt. Branschen hade egentligen ingen relevant teknik för vattenrening att tillgå. Det blev vår uppgift att göra vår egen teknik tillgänglig och samtidigt sprida kunskapen om den. För ingen kan ju välja en teknik de inte känner till.

Varför är vattenrening viktigt?

Vatten är ett samhällsfundament. Det behövs för att producera energi och mat. Rent vatten är en bristvara i många delar av världen och även i Sverige, där vi tidigare varit bortskämda med tillgången till rent vatten, börjar vattenfrågan bli ett problem. Exempelvis har de senaste årens låga grundvattennivåer lett till vattenförsörjningsproblem i flera delar av landet.

Smutsigt vatten från infrastrukturprojekt och byggentreprenader är en stor källa till vattenföroreningar i Sverige. Utsläppens miljöpåverkan är mycket stor. Under de kommande åren räknar man i Västsverige med att satsa omkring 100 miljarder euro på infrastrukturprojekt och på att bygga om, bygga ut och förtäta staden Göteborg.
[Källa: https://www.scorewater.eu/cases/goteborg-en]

Frågan om hur man tar hand om, och renar, stora mängder smutsigt vatten har aldrig varit viktigare. Swedish Hydro Solutions vill lyfta den här diskussionen och skapa en förändring.

Hur är situationen idag?

Idag hanteras reningskraven på i princip två sätt. Det är i stort sett standardförfarande att söka dispens, framförallt i kommuner med mindre resurser. Idag går det fortfarande att hävda att kostnaden för effektiv vattenrening är orimligt hög och samtidigt vikta det mot själva projektets betydelse. På så sätt får man ofta sin begäran om dispens beviljad.

Det andra sättet är att använda sig av en reningsmetod som enbart klarar att ge bra resultat under en kort period. Det kan handla om olika typer av filter eller infiltrationslösningar, men vanligast är att låta vattnet passera genom en sedimentationscontainer, som varken gör till eller från, och därefter släppa ut det.

Filter sätts snabbt igen av det grumliga vattnet och måste bytas ofta. Det innebär, eller bör innebära, stopp i entreprenaden, men så är nästan aldrig fallet. Priset för filter blir till slut högt, avbrotten blir dyra och massor som måste köras till deponi medför stora kostnader i form av transporter och avgifter. Dessutom tar den här typen av vattenrening lång tid, eftersom man inte klarar av att hantera så stora flöden som krävs vid en entreprenad.

Infiltrationslösningar fungerar ofta bara tillfälligt och kan också bara hantera en viss volym. I perioder med mycket nederbörd blir sådana lösningar alltid problematiska. Både mark och utgrävda schakt mättas med vatten som måste pumpas bort och hanteras. Infiltrationen upphör att fungera helt och det förorenade vattnet släpps vidare utan rening. Dessutom har dagvatten från områden med mycket betongarbeten ofta ett högt pH-värde..

Hur skapar man en förändring: Teknik

Det krävs flera saker. Först måste man utveckla och tillgängliggöra en hållbar vattenreningsmetod. En som klarar stora volymer vatten, som är kostnadseffektiv jämfört med befintliga metoder och som är så pass effektiv att man kan möta kraven i det europeiska vattendirektivet.

Det har vi redan klarat av. Tekniken finns tillgänglig.
Den är internationellt beprövad och den fungerar.

Hur skapar man en förändring: Företagen

Det andra steget är att förklara för entreprenadföretagen varför de ska välja en hållbar vattenreningsteknik. För oss handlar det om att prata med rätt personer, med rätt kompetens – ofta hos företag som har en vilja att närma sig vattenreningsfrågan på ett hållbart sätt. Det gäller för oss att lyckas förklara ”den stora bilden”.

Vår metod kommer alltid att vara dyrare än ett enkelt filter eller sedimentationscontainer.
Men den är effektivare och kommer att fungera i längden. Totalt sett är den också billigare.

Vi måste fortsätta att göra incitamenten för en hållbar teknik tydliga. Vi måste fortsätta att hjälpa alla parter att se den stora bilden.

Hur skapar man en förändring: Beslutsfattare

Det tredje steget är att upplysa politiker, beslutsfattare och tillsynsmyndigheter om hur situationen i Sverige ser ut – och vad man kan göra för att förbättra den. Vi kan inte påverka en hel bransch genom att bara prata med entreprenörsföretagen. Vi måste få med beslutsfattarna på tåget.

Swedish Hydro Solutions har dialog med politiker både i Sverige och i Europaparlamentet. Under vintern deltog vi också aktivt i FN:s klimattoppmöte COP25 i Madrid.

En av frågorna vi drev handlade just om vem som har ansvaret för att ta fram nationella riktlinjer för förorenat dagvatten. Är det företagen? Är det myndigheterna? Politiker?

Vi tror att alla måste vara med och göra sitt.

Vattendirektivet från EU är tydligt. Dessutom fastställer Weserdomen från 2017 att inga entreprenader får genomföras om de riskerar att försämra vattenkvaliteten. Det finns alltså regler från EU, men ännu inget nationellt regelverk. Detsamma gäller för flera andra länder i Europa förutom Sverige.

Vad skulle nationella riktlinjer åstadkomma?

Riktlinjer innebär att man ställer krav. Kraven driver på utveckling och förändring.
Det har vi sett bevis på många gånger tidigare, och specifikt i USA där vår teknik utvecklades.
(Läs mer om The Clean Water Act)

Det som är unikt i Sverige är att tekniken för att möta europeiska standarder redan finns på plats. Nu väntar vi bara på regelverket. Och det är viktigt att det införs snart – av flera olika anledningar.

Ett tydligt regelverk skulle innebära en standardisering. I dagsläget är det ibland svårt att veta vad som gäller, eftersom det varierar så mycket. Utsläppsnivåer skiljer sig mellan regioner och mellan olika typer av projekt. De vaga riktlinjer som finns idag tolkas också olika av miljöinspektörer i olika kommuner. Kunskapsnivån varierar över landet.

Det finns en frustration även hos entreprenadföretagen. För att kunna beräkna kostnaderna för sina projekt, måste de känna till förutsättningarna. Ibland kommer kraven som en överraskning. Ett gemensamt regelverk skulle gynna hela branschen.

Vägen framåt

Regelverk måste skapas utifrån kunskap, fakta och information. Vi deltar därför bland annat i det europeiska SCOREwater-projektet, som bland annat går ut på att ta fram en kostnadseffektiv mätteknik för att kunna göra löpande vattenkontroller ute på bygg-arbetsplatserna. Det skulle ge tillsynsmyndigheter en bättre översyn och möjligheten att ställa krav på det vatten som släpps vidare ut i dagvattensystemet. Vilket är bra för miljön.

Vi fortsätter att arbeta för en hållbar förändring av branschen.
Vi gör det vi kan genom att sprida kunskap, dela data och prata med beslutsfattare.
Det är så vi skyddar våra vattenresurser för framtiden.

Video: Filmen om FNs globala mål Agenda2030, i vilken Swedish Hydro Solutions deltar.

Hallå där, Lina Hamel…

… miljövetare och expert inom vatten och hydrogeologi, som började som projektledare på Swedish Hydro Solutions i januari 2022.

Är vattenrening en framtidsbransch?

– Ja. Historiskt sett har vattenhantering mest handlat om att pumpa bort vattnet. För 20 år sedan hade man aldrig stoppat produktionen på grund av dålig länsvattenkvalitet. Nu har kraven på vattenrening dragits åt, och det kommer framöver ställas allt högre krav.

– Numera kan vattnet skapa extrema stilleståndskostnader, vilket gör det legitimt att lägga mer pengar på vattenrening. Så länsvattenfrågan kommer att ta en allt större plats i entreprenadprojekt i framtiden. Olika entreprenörer har kommit olika långt i sin förståelse för det.

Hur kan man öka förståelsen för det?

– Ett steg är att Trafikverket, som är en stor beställare av entreprenader och tonsättande för övriga aktörer på marknaden, samt miljöförvaltningar, behöver ställa rätt krav på vattenrening. Entreprenörerna gör det de måste, och då måste kraven komma någonstans ifrån. Det är en pågående process som bara precis har börjat i Sverige. Kraven som ställs under bygget av Västlänken är ett första tecken på att Trafikverket har börjat ställa hårdare krav och att länsvatten har börjat få en större roll på Trafikverket.

– En annan väg är att vi på Swedish Hydro Solutions jobbar upp bra relationer med entreprenörerna och får dem att förstå vikten av vattenrening, att det är en prioriterad fråga. För entreprenörerna är vatten i ett schakt bara ett problem, ett hinder för dem att driva produktionen. Men med rätt reningsteknik så kan de kan driva sin produktion utan att vattnet blir ett problem.

– Med Swedish Hydro Solutions reningsteknik får entreprenörerna dessutom möjligheten att rena vatten på plats, och slipper använda kostsamma och utsläppsdrivande tankbilstransporter.

Hur kommer de hårdare kraven att påverka entreprenaderna?

– I dagsläget tar många entreprenader inte hänsyn till vattenrening i ett tidigt skede. Därmed planerar de inte för hur mycket utrymme som behövs för hantering av länsvatten. Följden blir att det i många projekt är väldigt ont om plats för vattenreningsutrustning. Entreprenörerna behöver tänka på vattenreningen redan i projekteringen, så att det i ett senare läge finns utrymme för vattenrening.

Lina Hamel, projektledare

Länsvattenfrågan kommer att ta en allt större plats i entreprenadprojekt i framtiden. Olika entreprenörer har kommit olika långt i sin förståelse för det.

Fler intressanta artiklar

FN:s globala mål

FN:s Globala mål för rent vatten – hur ska företagen arbeta för att uppfylla dem? “Vi har möjlighet att påverka hela EUs vattenpolitik.” säger Anders Lindqvist.

SCOREwater

Hur planerar och bygger vi städer för att de ska klara en ökad hantering av avloppsvatten, dagvatten och översvämningar? Hur hanterar vi den stora klimatpåverkan som förorenat vatten från byggplatser och entreprenader innebär?

Skriv till oss!

7 + 12 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747