Select Page

BioMedia

BioMedia är en miljövänlig filterteknik som passivt behandlar lösta föroreningar effektivare och billigare än alla andra filterlösningar på marknaden. Filtret är dessutom lätthanterligt och fungerar länge utan tidskrävande filterbyten.

Så fungerar BioMedia

BioMedia ger bättre rening än andra filtermedia, som aktivt kol eller jonbytare – för alla undersökta föroreningar.

Tar bort tungmetaller och organiska föreningar

Det specialframtagna filtermedia som används i BioMedia-filtren reducerar effektivt det som i dagligt tal kallas tungmetaller, så som koppar, bly och zink. Det är även effektivt mot olika organiska föreningar – allt från oljebaserade till klorerade föroreningar. Det innebär att BioMedia reducerar de flesta miljögifter.

Specialbehandlat kol

BioMedia är en speciellt framtagen form av aktivt kol, och produceras av träsly som genom en särskild upphettningsprocess får en mycket stor ytarea. BioMedia liknar aktivt kol, men har en annorlunda ytkemi. Denna ger en högre förmåga att sorbera och binda in de ämnen som behöver renas ut.

Hög reningseffektivitet

I flertalet projekt uppnår BioMedia reningsgrader på över 99 procent. Reningseffektiviteten kan dock variera, bland annat beroende på hur hög startkoncentrationen av föroreningen är, samt andra specifika vattenkvalitetsparametrar.

10 gånger effektivare än andra filter

BioMedia-filtret är väldigt effektivt. Vi har genomfört flera studier där BioMedia visat sig ge en bättre rening än andra filtermedia, exempelvis aktivt kol eller jonbytare, för alla undersökta föroreningar. Generellt sett är BioMedia 10 gånger effektivare än aktivt kol, men för enskilda föroreningar kan reningsgraden bli 100 gånger högre.

85 l/minut – dubbelt så högt flöde

BioMedia-filtret levereras som standard i filtermoduler med en storlek på ungefär en kubikmeter. Varje filtermodul har kapacitet att rena upp till 5 kubikmeter vatten per timme, beroende på föroreningshalter i ingående vatten. Våra egna studier har visat att detta är dubbelt så högt flöde jämfört med vad som kan uppnås med aktivt kol. Ett så högt flöde är till stor fördel i branscher där man behöver processa stora mängder vatten snabbt och på så liten yta som möjligt, till exempel vid en markentreprenad.

Enkel att använda

Eftersom lösningen är uppbyggd kring enkel teknik kräver den inte några specialkunskaper. Efter en kort genomgång kan vem som helst sköta filtret.

Längre driftstid

Eftersom BioMedia inte är trycksatt så pressas eventuella partiklar inte i samma omfattning in i filterbädden jämfört med trycksatta filter. Istället hamnar partiklarna i större omfattning i filtrens topplager. Detta lager kan enkelt bytas ut eller rengöras i samband med service av filtren.  Det innebär att man inte behöver byta filter lika ofta som vid andra filterlösningar, vilket sparar både tid och pengar.

Dessutom används BioMedia ofta som ett andra reningssteg efter kitosanbaserad kemisk flockning, vilket innebär att de flesta partiklar aldrig ens når fram till BioMedia-filtret. Detta ger förstås BioMedia-filtren en längre livstid.

Låg energiförbrukning

Eftersom filtret inte är trycksatt och endast använder gravitationen, så kräver lösningen väldigt lite energi.

Använt filter = supergödning och koldioxidsänka

Om använda BioMedia-filter inte innehåller miljöfarliga ämnen så kan de användas som fyllnadsmaterial. De blir då även utmärkta som odlingsmedium eftersom de tillför näring, förhindrar näringsläckage och utgör en bra miljö för mikrober och mykorrhiza. I USA används materialet exempelvis till att odla tomater, vilka blir extra stora tack vare den tillförda näringen.

BioMedia är även en kolsänka eftersom det är stabilt i tusentals år och inte utsöndrar koldioxid, samtidigt som den förhindrar utsläpp av andra växthusgaser. Så även i de fall filtermediet behöver deponeras på grund av höga halter miljöfarliga ämnen gör det nytta.

Så funkar BioMedia

  • Orent vatten pumpas till BioMedia-filtren.
  • Vattnet gravitationsfiltreras genom filtermodulerna för rening av både partiklar och lösta föroreningar.
  • Renat vattnet leds ut från botten av filtren -ofta med reningseffektivitet på upp till 99.9 procent.
Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Carl-William Kalholm Försäljningsansvarig

Vill du veta mer?

Carl-William Kalholm

Försäljningsansvarig

+46 723 05 80 85
carl-william.kalholm@swehydro.com

Skriv till oss!

13 + 9 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747